Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής Κινητού ParkNet – Πάτρα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλωσορίζουμε στην εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας Parknet Πάτρα (εφεξής «η εφαρμογή») η οποία δημιουργήθηκε από την ετερόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία «Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» και με το διακριτικό τίτλο «Parknet LP», που εδρεύει στην Πάτρα, ΑΦΜ 800567694 ΔΟΥ ‘Α ΠΑΤΡΩΝ που στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα, ΑΦΜ 997992450, ΔΟΥ Γ ΠΑΤΡΩΝ που στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «ΔΗΜΟΣ»

Η εφαρμογή ParkNet – Πάτρα αφορά ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης στον ΔΗΜΟ. Δημιουργήθηκε με σκοπό οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να σταθμεύουν εύκολα και γρήγορα, αγοράζοντας εισιτήρια/κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα από την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν για σημεία πώλησης εντύπων καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η εφαρμογή παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”, χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ δεν εγγυώνται ότι η εφαρμογή θα καλύψει τις απαιτήσεις του χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ αποποιούνται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της εφαρμογής σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.

Η πλοήγηση στην εφαρμογή καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον ΔΗΜΟ σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του ΔΗΜΟΥ και των χρηστών στο σύνολό τους. Παρακαλούμε διαβάστε τους κάτωθι Όρους Χρήσης προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους κάτωθι Όρους Χρήσης μην προβείτε στη εγκατάσταση του αρχείου της Εφαρμογής και στην χρήση αυτής. Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή προβείτε στην απεγκατάσταση της. Εγκαθιστώντας το αρχείο της Εφαρμογής, και χρησιμοποιώντας την παρούσα Εφαρμογή ή μέρος αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη, σχετική́ με την παρούσα Εφαρμογή, συμφωνία.

 1. ΧΡΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. – Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για παράνομη χρήση της εφαρμογής από άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς ρητά απαγορεύει τη χρήση της σε ανήλικους. Τυχόν ευθύνη για ψευδή δήλωση ενηλικότητας του χρήστη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.

2.2. – Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της εφαρμογής με χρήση του συνθηματικού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ δεν έχουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον πελάτη/χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

2.3. – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανανεώσουν ή αναβαθμίσουν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της εφαρμογής (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της εφαρμογής και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΔΗΜΟΣ διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, να αναστείλουν ή να τερματίσουν τη λειτουργία της. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την εκ μέρους του πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής.

2.4. – Αμφότερα τα μέρη (ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΔΗΜΟΣ και χρήστης) δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της εφαρμογής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της εφαρμογής ParkNet – Πάτρα, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του ParkNet – Πάτρα με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του ParkNet – Πάτρα.

2.5. – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ο ΔΗΜΟΣ δεν παρέχουν τις συσκευές που προαπαιτούνται για την δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή και ο εκάστοτε χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος χρήσης αυτών καθώς και με τυχόν έξοδα ή φόρους που συνδέονται με αυτά.

2.6. – Περιεχόμενο ParkNet – Πάτρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή δημοσίευση/εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί μέσα από το ParkNet – Πάτρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πάντως δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της εφαρμογής στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως όλως ενδεικτικά την φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές, έστω και από αμέλειά της.

2.7. – Ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με την εφαρμογή ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν την εφαρμογή και τις λειτουργίες της, για νέες εφαρμογές ή δυνατότητες της εφαρμογής που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ο ΔΗΜΟΣ θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι συνεργαζόμενες του εταιρίες παρέχουν. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση της εφαρμογής για μηνύματα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΔΗΜΟ σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής.

2.8  – Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τοποθεσία του χρήστη μέσω GPS, αν ο χρήστης το επιτρέψει, για ευκολία καταχώρησης του εισιτηρίου του. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτήν την αποδοχή, ο χρήστης όμως θα πρέπει να επιλέξει το ορθό σημείο στάθμευσης καθώς με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος νομιμότητας στάθμευσης από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Στην περίπτωση που δεν είναι σωστό το σημείο στάθμευσης ενδέχεται να εκδοθεί διοικητικό πρόστιμο όπως παρακάτω

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. – Το σύνολο του περιεχομένου του ParkNet – Πάτρα (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του ParkNet – Πάτρα κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο ParkNet – Πάτρα να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3.2. – Ο χρήστης του ParkNet – Πάτρα αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο ParkNet – Πάτρα καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του ParkNet – Πάτρα.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. – Έγγραφη συναίνεση

Με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής στο πεδία «είσοδος» με τα στοιχεία σας, παρέχετε ταυτόχρονα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα.

4.2. – Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της χρήσης του ParkNet – Πάτρα, της διενέργειας συναλλαγών και της επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τους χρήστες για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής ParkNet – Πάτρα είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής των χρηστών, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων τους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα του αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του, αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένος χρήστης. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις στις οποίες συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/A΄/29.08.2019), ο Ν. 2472/1997 καθώς και ο Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006)στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνον για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης του ParkNet – Πάτρα ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές του χρήστη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του χρήστη στο ParkNet – Πάτρα είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στο κινητό σας session cookies. Η χρήση των cookies μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται προκειμένου να καταγράφεται το ενδιαφέρον των χρηστών/συνδρομητών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το γεγονός αυτό εξυπηρετεί στη συγκέντρωση και στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την κίνηση στις ιστοσελίδες καθώς και στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών/συνδρομητών. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή οι ως άνω πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Στην περίπτωση βέβαια που ο χρήστης αρνηθεί κάποιο cookie καταγραφής της κίνησης του (προχωρώντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο browser), η πρόσβασή του δεν παρεμποδίζεται. Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η διαβεβαίωση προς τους χρήστες ότι η αποδοχή ενός cookie σε καμία περίπτωση δεν της δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή τους ή σε προσωπικά τους δεδομένα, πλην αυτών που οι ίδιοι επιλέγουν να μοιραστούν μαζί της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των παρεχομένων δυνατοτήτων της εφαρμογής καθώς και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν το χρήστη. Ωστόσο, θα πρέπει και ο χρήστης να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Το σύνολο πάντως των δεδομένων των χρηστών προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.4624/2019, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης του ParkNet – Πάτρα θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Ν. 4624/2019, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1. – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει την λειτουργία του ParkNet – Πάτρα εν όλο ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του ParkNet – Πάτρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο του ParkNet – Πάτρα να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ParkNet – Πάτρα ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του ParkNet – Πάτρα.

5.2. – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του φέροντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία ή έλεγχο και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή/και γεγονότων ανωτέρας βίας και, πάντως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται στο χρήστη την αδιάληπτη και συνεχή δυνατότητα πρόσβασής του στην εφαρμογή.

5.3. – Ακόμη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο ParkNet – Πάτρα, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες του ParkNet – Πάτρα ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ParkNet – Πάτρα ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου του ParkNet – Πάτρα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε αποδεδειγμένο δόλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η τελευταία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και τον δόλο της εταιρείας.

5.4. – Η τυχόν δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων μιας συναλλαγής είναι ενδεικτική κι όχι αποδεικτική της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της συναλλαγής καθώς και των πλήρων στοιχειών αυτής, παρέχεται δε μόνο για λόγους πληροφόρησης του χρήστη.

5.5. – Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του ParkNet – Πάτρα στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

5.6. – Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης της εφαρμογής, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον χρήστη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης της εφαρμογής, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί.

 1. ΔΕΣΜΟΙ / LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το ParkNet – Πάτρα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω ιστοσελίδων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης των σελίδων αυτών.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της εφαρμογής, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Πατρών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του ParkNet – Πάτρα, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

7.2. – Ακυρότητα όρου. Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι παρόντες όροι δεν θα θίγονται.

7.3. – Τροποποίηση όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο ParkNet – Πάτρα οι δε χρήστες/μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων / αλλαγών στους όρους.

7.4. – Επικεφαλίδες. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε συγκεκριμένους όρους και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

7.5. – Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ και χρήστη/καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

7.6. – Αποδοχή όρων. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του ParkNet – Πάτρα δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ParkNet – Πάτρα καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του/συναλλαγής του με το ParkNet – Πάτρα.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της εφαρμογής και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των χρηματοοικονομικών της προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της εφαρμογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα το Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της εφαρμογής χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτονται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή τους.

Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και για στατιστικούς λόγους (πχ επισκεψιμότητα της εφαρμογής, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ).

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην εφαρμογή, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Λειτουργία Συστήματος

Η λειτουργία του συστήματος χρονικού περιορισμού στάθμευσης γίνεται με κάρτα αξίας 30 λεπτών για μια ή δύο ώρες στάθμευσης.

Πάνω στην κάρτα σημειώνετε ξύνοντας τα κατάλληλα σημεία της κάρτας, την ημερομηνία και την ώρα στάθμευσης του οχήματος και στην συνέχεια το τοποθετείτε σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου.

Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου υποχρεούστε να μετακινήσετε το όχημα εκτός της περιοχής μεγίστου ορίου στάθμευσης, αφού δεν θα έχει ξανά το δικαίωμα να σταθμεύσει το όχημα εντός της ημέρας στην συγκεκριμένη περιοχή.

Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται η εφαρμογή που περιγράφεται παραπάνω με τους ίδιους όρους

Εφαρμογή

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα εκτός από τα δίκυκλα, οχήματα φορτοεκφόρτωσης και τα οχήματα στους δωρεάν υπαίθριους χώρους στάθμευσης

Εξαιρούνται

Δίκυκλα: Τα δίκυκλα επιτρέπεται να σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις που προβλέπονται χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς τιμολόγηση

Φορτοεκφόρτωση: Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις και μόνο κατά τη χρονική περίοδο τροφοδοσίας καταστημάτων. Μετά το τέλος του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης οι θέσεις διατίθενται για τη στάθμευση δικύκλων. Κατάληψη θέσης φορτοεκφόρτωσης από άλλα οχήματα ή δίκυκλα κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης των καταστημάτων θεωρείται παράβαση.

Περιοχής Εφαρμογής

Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, εκτείνεται στα εξής όρια:

 • Από Καραϊσκάκη έως και Όθωνος Αμαλίας
 • Από Τσαμαδού έως και Ζαΐμη.

Μια ώρα στάθμευσης

στις οδούς:

 • Κανακάρη, Κορίνθου, Μαιζώνος στο τμήμα τους από Κολοκοτρώνη έως Γούναρη
 • Κολοκοτρώνη, Ερμού, Πατρέως, Βότση, Φιλοποίμενος, στο τμήμα τους από Καραϊσκάκη έως Αγίου Ανδρέου
 • Αγίου Νικολάου, από Κορίνθου έως Καραϊσκάκη

Δύο ώρες στάθμευσης

στις οδούς:

 • Καραϊσκάκη, Αγίου Ανδρέου, στο τμήμα τους από Τσαμαδού έως Ζαϊμη
 • Κανακάρη, Κορίνθου, Μαιζώνος, στο τμήμα τους από Τσαμαδού έως Γούναρη και από Κολοκοτρώνη έως Ζαϊμη
 • Μπουμπουλίνας, από Γούναρη έως Μιαούλη
 • Όθωνος Αμαλίας, από Αράτου έως Τσαμαδού
 • Γερωκοστοπούλου, Πατρέως, Παντανάσσης, Βότση, Φιλοποίμενος, Γούναρη, στο τμήμα τους από Αγίου Ανδρέου έως Όθωνος Αμαλίας
 • Αράτου, Ζαϊμη, Μιαούλη, Τσαμαδού, από Καραϊσκάκη έως Όθωνος Αμαλίας

Ισχύς 

Το μέτρο ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή για τις ώρες 08:00-14:00 και 17:00-21:00 και Σάββατο 08:00-14:00.

Σε όποιον σταθμεύει το όχημά του στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους στάθμευσης ή έχοντας υπερβεί τον χρόνο στάθμευσης του καταβληθέντος τέλους ή τον μέγιστο χρόνο δυνατότητας στάθμευσης επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται στα 10€.